Förtagets "Mission Statement"

När miljöfrågor skall beskrivas redovisar ofta våra konkurrenter delfrågor som energiförbrukning, bullernormer, säkra byggmaterial, gröna kilar eller andra enskilda och men var för sig viktiga element.

För oss är miljö ett mycket större begrepp som innefattar:

ArkitekturStadsbyggnadEnergiförbrukningKlimatpåverkan - under byggnation såväl som under en livscykelAnvända materials säkerhet för boende och miljöArbetsmiljö på arbetsplatsen under uppförandetBoendemiljöLångsiktig förvaltningsekonomi

Miljöarbetets historia i byggbranschen

Det är obestridligen så att bygg- och fastighetsbranschen, staten, regeringar och myndigheter har fattat, för miljön, många negativa beslut och/eller, bra beslut som inte genomförts på rätt sätt.

Exempel på sådant är beslutet från 70-talet om helt täta bostäder, där det tog lång tid för byggnadsindustrin att förstå och klara av att genomföra detta i praktiken, med stora fuktproblem som följd under årtionden.  Eller den nu aktuella svårigheten med fukt i fasader, med enstegstätad tunnputs.

På 50-60 talen blev bostadssituationen orimlig, då urbaniseringar ökade år från år. Världen ropade efter svenska varor och arbetstillfällen minskade på landsbygden - jobben fanns i städerna.

Bakgrunden till att bygga en miljon bostäder på tio år var logisk – men genomförandet blev på många plan fel. Samhälls- och stadsbyggnadsteorier som tillämpades  –  ABC- Staden  –  ledde till enahanda miljöer, mängd framför kvalitet ledde till användandet av direkt farliga material och metoder, såsom organiskt flytspackel som möglade, fogmassor som läckte gift(PCB), rörinstallationer som måste bytas efter bara 30-40 år och stombyggnadsmaterial som emitterar radioaktiv gas (radon).

Branschen var inte vare sig i kunskaper eller storlek utvecklad för uppgiften ”ty därom kan vi ge besked, ty vi var med”.

Samhället och enskilda företag har i princip, men också i enskilda projekt misslyckats många gånger. Det har ofta saknats en helhetssyn på hela processen.

Vi menar att allt hänger ihop; samhälls- och stadsbyggandet, utbildning, arkitektur, funktionstänkande, ekonomi, byggmetoder, materialval, arbetsmiljö, energianvändning och naturvärden.